Όροι Χρήσης

  • Τρόπος Συμμετοχής στην κλήρωση: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, εφόσον συμπληρώσει όλα τα πεδία στο landing page του διαγωνισμού. Ως συμμετοχές νοούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης διάρκειας του διαγωνισμού.
  • Η Κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί και ένας (1) επιλαχόντας.
  • Ενημέρωση για Παράδοση των δώρων: Ο νικητής/τρια θα ενημερωθεί τηλεφωνικά και το όνομα θα αναρτηθεί στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης του SUPER FM. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/τρια του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του σχετικού δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που θα έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.
  • Ο Νικητής δίνει στη διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματος τους, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς αμοιβή.
  • Στα πλαίσια της παρούσας ψηφοφορίας, ο διοργανωτής (Super FM) θα τηρήσει αρχείο µε τα προσωπικά δεδοµένα των Συµµετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου), τα οποία δε θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, παρά μόνο για σκοπούς της κλήρωσης και ειδοποίησης των νικητών. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας δεδομένων (GDPR) και η εκάστοτε εσωτερική νομοθεσία. Μετά την αποπεράτωση του διαγωνισμού τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
  • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.
  • Mε την υποβολή των δεδομένων, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει µε τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη ενέργεια.